วรรณเวช น. (2016) “ชื่อเพลงในบทมโหรี: ความเชื่อมโยงกับบทร้อง”, วรรณวิทัศน์, 12, น. 43–63. doi: 10.14456/vannavidas.2012.3.