คงจันทร์ส. (1) “แนวคิดด้านการสอนภาษาไทยของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ”, วรรณวิทัศน์, 11, น. 46-60. doi: 10.14456/vannavidas.2011.3.