โชติดิลกส. (1) “แนวคิดเรื่องโลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี”, วรรณวิทัศน์, 11, น. 61-89. doi: 10.14456/vannavidas.2011.4.