บวรรักษาอ. (1) “วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2545-2553”, วรรณวิทัศน์, 11, น. 150-191. doi: 10.14456/vannavidas.2011.8.