ศิริชัยยงบุญ ณ. และ แก้วคัลณา น. (2016) “ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”, วรรณวิทัศน์, 16, น. 24–46. doi: 10.14456/vannavidas.2016.2.