อ่องวุฒิวัฒน์ ส. (2016) “กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๕๓): การศึกษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์”, วรรณวิทัศน์, 16, น. 101–134. doi: 10.14456/vannavidas.2016.5.