[1]
เฉิดฉินนภาพ., “คำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา: การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม”, VANNAVIDAS, ปี 17, น. 132-161, ธ.ค. 2017.