[1]
ศรีราษฎร์ส. และ รุจนเวชร., “ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”, VANNAVIDAS, ปี 17, น. 219-250, ธ.ค. 2017.