[1]
พัดทองส., “คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ”, VANNAVIDAS, ปี 17, น. 323-352, ธ.ค. 2017.