[1]
ปักษาสุขอ. และ สำเนียงงามส., “อุดมการณ์เชิงธุรกิจในวาทกรรมเกี่ยวกับบุญในหนังสือธรรมะ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์”, VANNAVIDAS, ปี 18, น. 105-137, พ.ย. 2018.