[1]
ดาราฉาย ซ. และ ใจแจ้ง ว., “คำเชื่อมในชื่อเรื่องบทนิพนธ์ภาษาไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”, VANNAVIDAS, ปี 18, น. 85–104, พ.ย. 2018.