[1]
บุญโญบ. และ ทัดแก้วช., “ราวณะในปอุมจริยะของวิมลสูริ: ตัวละครปรปักษ์ตามแนวคิดศลากาปุรุษะ ”, VANNAVIDAS, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 140-166, มิ.ย. 2020.