[1]
งามรุ่งโรจน์น., “กลวิธีการเขียนสารคดีชีวประวัติ: กรณีศึกษาจากผลงานของนักศึกษาในวิชาการเขียนสารคดี”, VANNAVIDAS, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 202-232, ธ.ค. 2020.