[1]
สุขเล็กป., “นิมิตร้ายในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น”, VANNAVIDAS, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 105-137, ธ.ค. 2020.