[1]
โบษกรนัฏน., “บทบรรณาธิการ”, VANNAVIDAS, ปี 20, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2020.