[1]
คลี่ฉายยา ป., พัดทอง ส., และ รุนรา ป., “บทพรรณนาคร่ำครวญถึงความสูญเสีย ในวรรณกรรมนิทานสมัยอยุธยาตอนต้น”, VANNAVIDAS, ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 32–61, มิ.ย. 2021.