[1]
เอกพจน์ ธ., “มโนอุปลักษณ์ [หนี้ คือ โรค]: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมโนทัศน์ของคนไทย”, VANNAVIDAS, ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 1–31, มิ.ย. 2021.