[1]
บุญญาล้ำเลิศ ว. . และ เกษมผลกูล อ. ., “‘ตัวละครปลา’ ในนิทานไทย: สัญลักษณ์และบทบาท”, VANNAVIDAS, ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 54–98, มิ.ย. 2022.