[1]
แก้วคัลณาน., “บทบรรณาธิการ”, VANNAVIDAS, ปี 13, น. (5)-(6), 1.