[1]
พิเชฐพันธ์ุน., “แนวคิดเกี่ยวกับคำบุพบทในภาษาไทย”, VANNAVIDAS, ปี 13, น. 140-169, 1.