[1]
เจริญจิตรกรรมป., “กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 22-30, 1.