[1]
เฉิดฉินนภาพ., “ลักษณะการเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2387-2487”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 137-147, 1.