[1]
สมิตะพินทุก., “คลังคำ: คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 167-173, 1.