[1]
เฉิดฉินนภาพ., “การเปลี่ยนแปลงระบบการเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์”, VANNAVIDAS, ปี 3, น. 5-30, 1.