[1]
ไชยรัตน์พ., “การตาย: ความสัมพันธ์กับประเพณี วัฒนธรรม และ ภาษา”, VANNAVIDAS, ปี 4, น. 78-93, 1.