[1]
เฉิดฉินนภา พ., “ลักษณะสำคัญของภาษาไทยสมัยสุโขทัย”, VANNAVIDAS, ปี 6, น. 161–188, ก.ค. 2016.