[1]
จินเลิศน., “การจำแนกหมวดคำในตำราหลักไวยากรณ์ไทย: หลากวิธีคิดหลายทฤษฎี”, VANNAVIDAS, ปี 6, น. 189-216, 1.