[1]
ลีลาพรพินิจ ส., “‘ยี่จับสี่ห่าว’ ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ”, VANNAVIDAS, ปี 8, น. 58–88, ก.ค. 2016.