[1]
นิรัญทวีพ., “กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา”, VANNAVIDAS, ปี 8, น. 89-145, 1.