[1]
เพิ่มเกษรน., “ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”, VANNAVIDAS, ปี 8, น. 146-159, 1.