[1]
จุลวงศ์เ., “บทบรรณาธิการ”, VANNAVIDAS, ปี 9, น. (1)-(2), 1.