[1]
แก้วคัลณา น., “บทบรรณาธิการ”, VANNAVIDAS, ปี 12, น. (3)-(4), ต.ค. 2016.