[1]
วรรณเวช น., “ชื่อเพลงในบทมโหรี: ความเชื่อมโยงกับบทร้อง”, VANNAVIDAS, ปี 12, น. 43–63, ต.ค. 2016.