[1]
โชติดิลกส., “แนวคิดเรื่องโลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี”, VANNAVIDAS, ปี 11, น. 61-89, 1.