[1]
เจริญจิตรกรรมป., “บทบรรณาธิการ”, VANNAVIDAS, ปี 10, น. (3)-(4), 1.