[1]
เจริญจิตรกรรม ป., “บทบรรณาธิการ”, VANNAVIDAS, ปี 10, น. (3)-(4), ต.ค. 2016.