[1]
ศิริชัยยงบุญ ณ. และ แก้วคัลณา น., “ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”, VANNAVIDAS, ปี 16, น. 24–46, ธ.ค. 2016.