[1]
เฉิดฉินนภาพ. และ ปักษาสุขอ., “การนำคำภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำในภาษาไทย”, VANNAVIDAS, ปี 16, น. 192-205, 1.