บวรรักษาอ. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์, ี 17, ธันวาคม 2017, น. (7)-(8), https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107498.