กงกะนันทน์ว. “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย”. วรรณวิทัศน์, ี 17, ธันวาคม 2017, น. 1-4, doi:10.14456/vannavidas.2017.2.