ศรีราษฎร์ส., และ รุจนเวชร. “ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”. วรรณวิทัศน์, ี 17, ธันวาคม 2017, น. 219-50, doi:10.14456/vannavidas.2017.9.