พัดทองส. “คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ”. วรรณวิทัศน์, ี 17, ธันวาคม 2017, น. 323-52, doi:10.14456/vannavidas.2017.13.