งามรุ่งโรจน์น., และ แก้วคัลณาน. “บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่”. วรรณวิทัศน์, ี 17, ธันวาคม 2017, น. 386-15, doi:10.14456/vannavidas.2017.15.