ลีลาพรพินิจ ส. “การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฎในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวจีน”. วรรณวิทัศน์, ปี 18, พฤศจิกายน 2018, น. 185-10, doi:10.14456/vannavidas.2018.8.