ดาราฉาย ซ., และ ใจแจ้ง ว. “คำเชื่อมในชื่อเรื่องบทนิพนธ์ภาษาไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”. วรรณวิทัศน์, ปี 18, พฤศจิกายน 2018, น. 85-104, doi:10.14456/vannavidas.2018.4.