คลี่ฉายยา ป., พัดทอง ส., และ รุนรา ป. “บทพรรณนาคร่ำครวญถึงความสูญเสีย ในวรรณกรรมนิทานสมัยอยุธยาตอนต้น”. วรรณวิทัศน์, ปี 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 32-61, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/245277.