เอกพจน์ ธ. “มโนอุปลักษณ์ [หนี้ คือ โรค]: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมโนทัศน์ของคนไทย”. วรรณวิทัศน์, ปี 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 1-31, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/246938.