กองบรรณาธิการ. “เกี่ยวกับวารสาร”. วรรณวิทัศน์, ปี 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/249658.