ศรีพิทักษ์ ช. ., ศรีเปารยะ ป., และ คุ่มเคี่ยม อ. . “การศึกษามูลบททางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่ปรากฏบนเพจเฟซบุ๊ก ‘วุ้นแปลภาษา’”. วรรณวิทัศน์, ปี 21, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 58-89, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/250225.