พัฒนาสุทธินนท์ ธ. “ภาษาสื่อความปรารถนาดี: กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการอวยพรในภาษาไทย”. วรรณวิทัศน์, ปี 21, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 122-53, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/251699.